นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
116
116
232
มัธยมศึกษาปีที่ 2
141
104
245
มัธยมศึกษาปีที่ 3
126
123
249
มัธยมศึกษาปีที่ 4
76
117
193
มัธยมศึกษาปีที่ 5
66
111
177
มัธยมศึกษาปีที่ 6
70
110
180
รวมทั้งสิ้น
595
681
1,276
[No canvas support]