นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
116
116
232
มัธยมศึกษาปีที่ 3
129
80
209
มัธยมศึกษาปีที่ 5
76
117
193
มัธยมศึกษาปีที่ 6
66
111
177
รวมทั้งสิ้น
387
424
811
[No canvas support]